Home Page

Phonics

Phonics Lessons

Wednesday 10.06.20 mb word ending

https://www.youtube.com/watch?v=hIuyIKSunKY

 

Tuesday 09.06.20 Plurals s/es 

https://www.youtube.com/watch?v=fXIhbV4pmqQ

 

Thursday 21.05.20 un prefix

https://www.youtube.com/watch?v=o4XJGnMLq00

 

Thursday 14.05.20 sh alternative

https://www.youtube.com/watch?v=a4HZ6Fx7O2o&t=3s

 

Wednesday 13.05.20 ss 

https://www.youtube.com/watch?v=Sfekt7d-sho&t=7s

 

Monday 11.05.20 c alternative

https://www.youtube.com/watch?v=vw_2C-2Tpbw&t=43s

 

Wednesday 06.05.20 wr alternative

https://www.youtube.com/watch?v=SvRwyyoSTJM

 

Tuesday 05.05.20 g alternative

https://www.youtube.com/watch?v=1ok5eumGntQ 

 

Monday 04.05.20 ea alternative

https://www.youtube.com/watch?v=cIhkDwq4SRo 

 

Friday 01.05.20 ee family

https://www.youtube.com/watch?v=QuCZI27ZX3s&t=7s 

 

Thursday 30.04.20 ea recap

https://www.youtube.com/watch?v=xumAbw05NmQ&t=54s 

 

Wednesday 29.04.20 y(ee) alternative

https://www.youtube.com/watch?v=xAZguiG6r5U&t=321s 

 

Tuesday 28.04.20 ie alternative

Part 1- https://www.youtube.com/watch?v=EQDQp5jt6xs

 

Monday 27.04.20 eigh 

Part 1- https://www.youtube.com/watch?v=ZlbHnY1J9hI

Part 2-  https://www.youtube.com/watch?v=9SjbpA5A41c

Part 3-https://www.youtube.com/watch?v=xQniCtkc78E

 

Friday 24.04.20 ey alternative

Part 1- https://www.youtube.com/watch?v=E0aaKyC2D1o

Part 2- https://www.youtube.com/watch?v=BJp8KXKIaf0

Part 3- https://www.youtube.com/watch?v=F-ob4V2HSzo

 

Wednesday 22.04.20 a-e alternative

Part 1- https://www.youtube.com/watch?v=VfLSfBHI3s0

Part 2- https://www.youtube.com/watch?v=m9E7qJTFQ3k

Part 3-https://www.youtube.com/watch?v=JGARkeE-72I

 

Tuesday 21.04.20 ai/ay alternative

Part 1- https://www.youtube.com/watch?v=fPetuCeJ5xg

Part 2- https://www.youtube.com/watch?v=BuOG4KFyDoU

 

Phase 2 Flashcards

https://www.youtube.com/watch?v=UyMmKReUI2g

Phase 3 Flashcards

https://www.youtube.com/watch?v=FrBHx7YgiZQ

Phase 5 Flashcards

https://www.youtube.com/watch?v=8ccoGDM-D38